Vägtransportledare / VTL

Precis som med våra varningsbilar så har vi tjugotalet vägtransportledare utspridda i hela landet.  Även dessa med lång erfarenhet av dispenstransporter i alla dess former!

Vägtransportledare/VTL

Polisen beslutar om förordnandet av vägtransportledare som i regel gäller i fem år. Med stöd av sitt förordnande ger vägtransportledare anvisningar för trafiken i samband med eskort av långa, breda och tunga vägtransporter. Förordnandet gäller endast vid eskort som sker med stöd av Trafikverkets beslut om dispens från gällande trafikbestämmelser avseende just längd, vikt och bredd.

Vägtransportledare lyder under den polisregion där han eller hon befinner sig under eskortuppdraget och är skyldig att lyda de anvisningar som polisen meddelar. 

Inför varje eskortuppdrag ska vägtransportledaren lämna information om transporten, enligt 8 § lagen om vägtransportledare. Informationen lämnas i en färdplan över aktuella vägar och broar som berörs av eskortuppdraget. Färdplanen mailas till polismyndigheten, till berörd trafikenhet. 

Han eller hon ska även i övrigt underrätta Polismyndigheten om förhållanden som rör hans eller hennes verksamhet och som bör komma till myndighetens kännedom. Skyldigheten regleras i 8 § sista stycket.

En polis ska använda tecken för att ge anvisningar för trafiken enligt vägmärkesförordningen. Tecknen får även användas av förordnad vägtransportledare.

Som trafikant är du skyldig att följa polisens anvisning för trafiken, enligt 2 kap. 3 § trafikförordningen (1998:1276). Anvisningen som ges av en polis gäller framför trafikreglerna och sådana anvisningar som avses i 2 §.

Detsamma gäller när anvisningar ges av en vägtransportledare, en bilinspektör, en trafiknykterhetskontrollant eller av någon annan person som har förordnats av en myndighet för att övervaka trafiken och ge anvisningar.

Precis som med våra Varningsbilar så har vi tjugotalet Vägtransportledare utspridda i hela landet.  Även dessa med lång erfarenhet av dispenstransporter i alla dess former!

Bokning och kontakt

Tel. +46 (0)413-54 20 90

E-post: info@toystransporter.se