Varningsbil / Följebil

Vi har ett tiotal varningsbilar utspridda över hela landet och ofta även i Norge & Danmark! Skulle inte dessa räcka till så använder vi oss även av våra VTL bilar som varningsbilar! Chaufförerna är väl förtrogna med uppgiften och uppfyller, liksom våra bilar, samtliga gällande regler.

Lagen säger

TSFS 2009:62

Varningsbil 

35 En varningsbil ska utom tättbebyggt område föras cirka 200 meter bakom den långa transporten. Vid färd inom tättbebyggt område bör avståndet vara mindre. En varningsbil får åtfölja högst tre transportfordon eller fordonståg. 

36 Varningsbilen ska vara en personbil eller lastbil med en totalvikt av högst 4,5 ton. Till varningsbilen får inte kopplas annat fordon. 

37 Varningsbilens förare ska inneha körkort som ger rätt att köra tung lastbil. 

38 Varningsbilen ska vara försedd med varningsskyltar, se bilagan, figur 3. Skyltarna ska vara placerade högre än vindrutans övre kant och vara väl synliga framifrån och bakifrån. 

39 Varningsbilen ska vara försedd med minst en varningslykta som avger blinkande orangegult ljus. Lyktan ska uppfylla kraven i 26 kap. Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar. Vid färd i dagsljus ska lyktan vara påslagen endast när transporten inkräktar på körfält för mötande trafik. 

40 Vid färd under mörker, i skymning eller gryning och i övrigt när väderleken eller andra omständigheter gör att det behövs ska varningsskyltarna vara belysta och varningslyktorna vara påslagna. 

41 Det ska finnas en annan radioförbindelse än telefonförbindelse mellan varningsbilen och transportfordonet. Fordonens förare ska kunna tala med varandra på ett språk som båda behärskar. 

42 För färd på motorväg i dagsljus kan villkoren om varningsbil enligt 35– 41 utgå, för fordon eller fordonståg, vars längd är högst 35,0 meter, lasten inräknad. På motorvägar med stor trafikmängd bör dock villkoren om varningsbil gälla även i dagsljus. Särskilda villkor för fordon eller fordonståg som är längre än 35,